De Praktijk

Als logopedisten houden we ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van ons werk. In onze praktijk bieden we therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Verwijzing

Voor logopedie is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist).

Aanmelding

Als u een afspraak met ons wilt maken, kunt u ons bellen, een e-mail sturen of een formulier op onze website invullen. Onze contactgegevens voor aanmelding en informatie vindt u hier.

 

16-3-2019 CORONA-UPDATE   

Logopedie putten corona

Logopedische behandelingen gaan gewoon door, maar u hoeft niet naar de praktijk te komen. Lees hieronder hoe……

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. De scholen en kinderdagverblijven worden gesloten. Een van de adviezen is thuiswerken. Wij willen daar als logopediepraktijk Nederlek gehoor aan geven. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor úw gezondheid en dat van al onze ‘medelanders’.

Daarnaast speelt het economisch belang ook een rol. Wij willen u ná deze Corona-uitdaging graag weer fysiek verwelkomen, daarom is het van belang dat wij ons werk, de zorg voor u,  ook nú kunnen voortzetten!

Daarom is besloten dat alle logopedische afspraken vanaf maandag 16 maart op op een andere wijze gaan plaatshebben. U leest er alles over in de link hierna: Werkwijze telelogopedie tijdens corona. Om de zorg door te laten gaan hebben we gekeken naar andere oplossingen.

Tele-/videologopedie

Vanaf maandag 16 maart gaan we de logopedische behandeling zoveel mogelijk via tele-/videologopedie geven. Tele-/videologopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. Onze cliënten ontvangen hierover een persoonlijke mail, waarin wij de werkwijze uitleggen.

Belangrijk is dat u op uw afgesproken tijd beschikbaar bent via uw telefoon en/of computer (met camera en microfoon). Houd uw mail tegen die tijd in de gaten! Ziet u geen mail verschijnen, check dan uw spambox.

Voor ons logopedisten is dit ook nieuw; samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken hoe we de tele-/videologopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er met elkaar het beste van maken.

We hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus!

Voor vragen kunt u bij ons terecht via de mail of via 0180-662229. Via onze site houden we u bij wijzigingen op de hoogte,

Alvast dank voor uw begrip en tot ‘bellen’s.

Roos van Hoek en Esther Post

Behandeling

De logopedist neemt eerst een intake af om alle gegevens te verzamelen en samen met u de hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarna volgt in veel gevallen een onderzoek.
Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld en dat wordt met u besproken. U weet dan waar u aan toe bent en in grote lijnen kunnen wij u zeggen hoe lang de behandeling zal gaan duren en wat we in die tijd kunnen bereiken. Een sessie duurt een half uur.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF hierover een negatief advies  uitbrengt.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie en leven we het privacyreglement van de NVLF na.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.